Regulamin sklepu internetowego
www.elasewerniak.pl
Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia
zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach
dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.
§ 1 Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością
  gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,
 3. POCK– osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści
  tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
  przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Kupującym,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin,
 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.elasewerniak.pl,
 6. Sprzedawca – Fundacja Flow The Way, E-mail: kontakt@elasewerniak.pl, Numer telefonu: 664932388.
  § 2 Postanowienia wstępne
 7. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz
  Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu towarów lub
  treści cyfrowych, uwidocznionych na stronach Sklepu.
 8. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 9. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie
  szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego.
  Wystarczające są:
  dostęp do Internetu,
  standardowy, aktualny system operacyjny,
  standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
  posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 10. Do korzystania z treści cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może być dodatkowo konieczne standardowe,
  ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików
  takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp. Jeżeli korzystanie z treści cyfrowych wymaga spełnienia
  dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest w Sklepie w sposób widoczny dla
  Kupującego i pozwalający podjąć decyzję w zakresie zakupu treści cyfrowych.
 11. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 12. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności
  poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 13. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
  § 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
 14. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 15. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie
  Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Rodzaj
  zawieranej umowy zależy od przedmiotu zamówienia. W przypadku zamówienia towarów, dochodzi do zawarcia
  umowy sprzedaży. W przypadku zamówienia treści cyfrowych, dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści
  cyfrowych.
 16. Jeżeli Kupujący zakłada konto użytkownika w Sklepie, dochodzi do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie
  usługi konta użytkownika, na podstawie której Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą
  elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane
  Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z
  wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 17. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy
  sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 18. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu,
  Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa
  świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych
  przez osoby nieuprawnione.
 19. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący
  powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 20. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty
  elektronicznej na adres e-mail kontakt@elasewerniak.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę
  wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie
  reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres email
  składającego reklamację.
  § 4 Składanie zamówienia
 21. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka
  interesujących Kupującego produktów lub treści cyfrowych. W formularzu konieczne jest podanie danych
  niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu
  dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia
  jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek
  wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 22. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.
 23. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący
  zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności
  celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w
  przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz
  instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 dni od jego złożenia.
 24. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za
  podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji
  zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości
  Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub
  poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo
  wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku
  danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień
  po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 25. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast
  Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie
  uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.
  § 5 Dostawa i płatność
 26. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia obejmującego towary opisane są na stronie Sklepu oraz
  prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący,
  chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale
  zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.Treści
  cyfrowe dostarczane są drogą elektroniczną nieodpłatnie.
 27. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na
  etapie składania zamówienia.
 28. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez:
  system płatności tPay, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu
  system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w
  Luksemburgu
  system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu
 29. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na
  adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
  § 6 Realizacja zamówienia
 30. Realizacja zamówienia obejmującego towary polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu
  ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego
  formą dostawy zamówienia.
 31. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki
  przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). Dokładny termin doręczenia przesyłki określa przewoźnik.
  Doręczenie i wydanie przesyłki następuje na zasadach stosowanych przez przewoźnika. Kupujący powinien
  zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danego rodzaju przesyłce, a w razie stwierdzenia ubytków lub
  uszkodzenia towarów znajdujących się w przesyłce, dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia
  odpowiedzialności przewoźnika, np. doprowadzić do spisania protokołu szkody.
 32. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione produkty powinny zostać
  wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez
  Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin
  realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.
 33. Jeżeli Kupujący zamawia produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem
  realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład
  zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek
  cele przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.
 34. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez
  Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do
  zakupionych treści cyfrowych.
 35. W przypadku niektórych treści cyfrowych, w szczególności kursów on-line, dla Kupującego może zostać
  utworzone konto w ramach dedykowanej platformy służącej do dostarczania treści cyfrowych, a dane dostępowe
  zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 36. W przypadku niektórych treści cyfrowych, w szczególności kursów on-line, dostęp do treści cyfrowych może być
  ograniczony czasowo (np. dostęp na rok), zgodnie z informacjami zawartymi w opisie treści cyfrowych na stronie
  Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego czasu, Kupujący traci dostęp do treści cyfrowych. Jeżeli
  Kupujący kupuje treści cyfrowe, co do których Sprzedawca komunikuje dożywotni dostęp i dostęp ten następuje
  poprzez dedykowaną platformę, o której mowa powyżej, w przypadku zamknięcia przez Sprzedawcę tej
  platformy, Kupującemu jest zapewniana możliwość pobrania treści cyfrowych w celu dalszego z nich korzystania,
  mimo zamknięcia platformy.
 37. Jeżeli dla Kupującego tworzone jest konto w ramach dedykowanej platformy służącej do dostarczania treści
  cyfrowych, Kupujący zobowiązany jest korzystać z tej platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i
  dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników,
  nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, nie wpływający negatywnie na
  funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  nie rozpowszechniać treści cyfrowych, do których uzyskuje dostęp za pośrednictwem platformy, ani
  jakichkolwiek ich fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy, jak również w żaden inny sposób nie
  naruszać praw autorskich Sprzedawcy lub innych podmiotów uprawnionych do tych treści cyfrowych,
  nie wykorzystywać platformy do prowadzenia działań marketingowych.
  nie podejmować prób pobierania treści cyfrowych udostępnianych za pośrednictwem platformy w inny
  sposób niż ten przewidziany przez Sprzedawcę, bądź nie pobierać tych treści w ogóle, jeżeli Sprzedawca nie
  przewiduje takiej możliwości.
 38. W razie korzystania przez Kupującego z dedykowanej platformy służącej do dostarczania treści cyfrowych w
  sposób sprzeczny z ust. 8 powyżej, Sprzedawca ma prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do tej
  platformy.
 39. Treści cyfrowe dostarczane są w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy. Sprzedawca nie jest
  zobowiązany do dostarczania aktualizacji zakupionych treści cyfrowych, chyba że czyni w tym zakresie inne
  oświadczenia, np. zawierając informacje o przysługujących Kupującemu aktualizacjach w komunikatach
  dotyczących oferowanych treści cyfrowych – w takiej sytuacji, aktualizacje dostarczane są Kupującemu zgodnie z
  poczynionymi przez Sprzedawcę oświadczeniami.
 40. Sprzedawca może dokonać zmiany treści cyfrowej, która nie jest dostarczana w sposób jednorazowy, jedynie z
  uzasadnionych przyczyn takich jak usunięcie usterek, ulepszenie treści cyfrowej pod kątem jej przydatności dla
  Użytkownika, dopasowanie treści cyfrowej do potrzeb Użytkownika, modyfikacja treści cyfrowej w celu
  dostosowania jej do aktualnego stanu wiedzy lub ze względu na zmiany prawa. Zmiana treści cyfrowej nie może
  wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Kupującego. W razie zmiany treści cyfrowej, Sprzedawca informuje
  o niej Kupującego w sposób jasny i zrozumiały. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp
  Konsumenta lub POCK do treści cyfrowej lub korzystania z niej, Sprzedawca informuje Konsumenta lub POCK z
  odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany. W takiej
  sytuacji, Konsument lub POCK może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w terminie
  30 dni od poinformowania o zmianie, chyba że Sprzedawca zapewnił Konsumentowi lub POCK uprawnienie do
  zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej zgodnej z umową, w stanie niezmienionym.
 41. Jeżeli treściom cyfrowym towarzyszą jakieś dodatkowe świadczenia ze strony Sprzedawcy, np. dostęp do
  dedykowanej grupy na Facebooku, świadczenia te realizowane są zgodnie z informacjami zawartymi w
  dostępnym na stronie internetowej opisie treści cyfrowej, której towarzyszy dane świadczenie. Sprzedawca może
  przewidywać dodatkowe zasady (np. zasady grupy wsparcia) w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i
  komfortu wszystkich Kupujących mających dostęp do dodatkowych świadczeń. Nieprzestrzeganie przez
  Kupującego takich zasad może skutkować pozbawieniem Kupującego możliwości korzystania z dodatkowych
  świadczeń (np. usunięcie z grupy wsparcia).
  § 7 Odstąpienie od umowy
 42. Konsument oraz POCK, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez
  podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie lub zawarcia umowy o dostarczenie
  treści cyfrowych.
 43. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub POCK jest
  zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą
  Konsumenta lub POCK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
  świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca
  przekazał Konsumentowi lub POCK potwierdzenie otrzymania zgody zgodnie z art. 15 ust. 2 albo zgodnie z
  art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta,.
 44. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub POCK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od
  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą
  elektroniczną.
 45. Konsument lub POCK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem
  https://app.bezpieczny.biz/documents/[bezpieczny.biz]-formularz-odstapienia-od-umowy.doc jednak nie jest to
  obowiązkowe.
 46. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub POCK wysłał informację
  dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia
  od umowy.
 47. Konsument lub POCK ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez
  Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba
  że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed
  jego upływem.
 48. Konsument lub POCK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 49. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub POCK wszystkie otrzymane od niego
  płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia towarów (jeśli koszt pokrył Konsument lub
  POCK) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został
  poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich
  samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub POCK użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
  Konsument lub POCK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub POCK nie
  poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 50. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta lub POCK, może wstrzymać się ze
  zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub POCK do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub
  dostarczenia przez Konsumenta lub POCK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
  wcześniej.
 51. Konsument lub POCK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z
  niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
  § 8 Odpowiedzialność za zgodność z umową
 52. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do Kupującego innego niż
  Konsument lub POCK. W przypadku Konsumenta lub POCK, w zakresie odpowiedzialności za zgodność towaru lub
  treści cyfrowych z umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 53. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi lub POCK towar lub treści cyfrowe wolne od wad.
 54. Zgodność towaru lub treści cyfrowych z umową ocenia się zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach
  konsumenta.
 55. Uprawnienia Konsumenta lub POCK związane z niezgodnością towaru lub treści cyfrowych z umową oraz sposób
  ich realizacji określone są bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy o prawach konsumenta. W trosce o
  interesy Konsumenta lub POCK, Sprzedawca przygotował wyciąg z tych przepisów, stanowiący załącznik nr 1 do
  Regulaminu.
 56. W celu uproszczenia Konsumentowi lub POCK realizacji uprawnień związanych z niezgodnością towaru lub treści
  cyfrowych z umową, Sprzedawca przygotował wzór formularza reklamacyjnego, którym Konsument lub POCK
  może się posłużyć. Wzór dostępny jest pod adresem https://app.bezpieczny.biz/documents/[bezpieczny.biz]-
  formularz-reklamacyjny.doc
 57. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą
  takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
  § 9 Dane osobowe i pliki cookies
  Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce
  prywatności opublikowanej na stronie Sklepu.
  § 10 Prawa własności intelektualnej
 58. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści cyfrowe, treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy
  towarów (np. projekty graficzne), mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
  autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom
  uprawnionym.
 59. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi
  przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego, za wyjątkiem korzystania z treści w
  ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować
  odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 60. Jeżeli Kupujący chce korzystać z treści objętych prawami autorskimi w sposób wykraczający poza granice
  dozwolonego użytku osobistego, Sprzedawca może udzielić mu licencji na zasadach określonych indywidualnie.
  § 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń
 61. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami na
  drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 62. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego
  z zawartej umowy,
  zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania
  mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do
  której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 63. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 64. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem
  http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i
  przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych
  wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  § 12 Postanowienia końcowe
 65. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen
  produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków
  umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 66. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak
  zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe.
 67. Do umów sprzedaży oraz umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie wiążą się z założeniem dla Kupującego
  konta na platformie kursowej, zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się Regulamin w brzmieniu
  obowiązującym w chwili zawarcia umowy.
 68. W przypadku umowy o świadczenie usługi konta użytkownika, Kupujący posiadający zarejestrowane konto
  użytkownika w Sklepie, informowany jest o każdej zmianie Regulaminu poprzez wysyłkę wiadomości na adres email
  przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może
  wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta użytkownika, usuwając swoje konto użytkownika.
 69. W przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które wiążą się z założeniem dla Kupującego konta na
  platformie kursowej, Kupujący posiadający konto na platformie kursowej informowany jest o każdej zmianie
  Regulaminu poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta. Konsument lub POCK może
  wypowiedzieć umowę wyłącznie w sytuacji, gdy zmiana Regulaminu istotnie i negatywnie wpływa na dostęp
  Konsumenta lub POCK do treści cyfrowych lub korzystanie z nich. Wypowiedzenie może być złożone w terminie
  30 dni od zawiadomienia Konsumenta lub POCK o zmianie Regulaminu. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy
  nie przysługuje Kupującemu innemu niż Konsument lub POCK. . Wszelkie spory związane z umowami
  zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na
  miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie
  znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na
  zasadach ogólnych.
 70. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2023-05-21
 71. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej
  Regulaminu.
  Załącznik nr 1 – wyciąg z przepisów ustawy o prawach konsumenta
  Uprawnienia Konsumenta / POCK w przypadku niezgodności towaru z umową
  Art. 43d [Naprawa lub wymiana]
 72. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 73. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać
  naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany
  przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i
  wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić
  doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 74. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w
  szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne
  niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 75. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został
  poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla
  konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub
  wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi
  przedsiębiorca.
 76. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od
  konsumenta towar na swój koszt.
 77. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca
  demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych
  czynności na swój koszt.
 78. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
  Art. 43e [Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od umowy]
 79. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
  umowy, gdy:
  przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2;
  przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6;
  brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do
  zgodności z umową;
  brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy
  bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d;
  z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z
  umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 80. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru
  niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 81. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie,
  nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 82. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa
  się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 83. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy
  konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych
  towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie
  oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 84. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt.
  Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
  towaru lub dowodu jego odesłania.
 85. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument,
  chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
  kosztami.
  Uprawnienia Konsumenta / POCK w przypadku niezgodności treści cyfrowej z umową
  Art. 43m [Niezgodność z umową treści lub usługi]
 86. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich
  zgodności z umową.
 87. Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli
  doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby
  nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.
 88. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w
  szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści
  cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 89. Przedsiębiorca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od
  chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez
  nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
  Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca.
  Art. 43n [Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od umowy]
 90. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu
  ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga
  nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3;
  przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m
  ust. 4;
  brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca
  próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny
  albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m;
  z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub
  usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla
  konsumenta.
 91. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej
  lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z
  umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób
  ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały
  niezgodne z umową.
 92. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za
  zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że
  brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny
Ten komunikat o błędzie jest widoczny tylko dla administratorów WordPressa

Błąd: nie znaleziono kanału.

Przejdź na stronę ustawień kanału Instagramu, aby utworzyć kanał.